Persondatapolitik

Persondatapolitik for behandling af gæste-, kunde- og leverandøroplysninger ved Saga Hotel

 

 1. Dataansvarlig

 

Saga Hotel er dataansvarlig.

Virksomhedens kontaktoplysninger er

 

Saga Hotel

CVR-nr. 13726876

Colbjørnsensgade 18-20

1652 København V

Telefon (+45) 33244944   E-post: Booking@sagahotel.dk

Kontaktperson: Jakob Nissen.

 

Saga Hotel håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

 

Saga Hotel indgår aftaler med gæster, kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

 

Når en gæst eller kunde køber en eller flere af Saga Hotels serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Saga Hotel, giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens personoplysninger kan behandles af Saga Hotel.

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Saga Hotel måtte afgive i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Saga Hotel.

 

 

 1. Saga Hotels indsamling af personoplysninger

 

Personoplysninger indsamles af virksomheden på følgende vis:

 

 • Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Saga Hotels serviceydelser, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter/serviceydelser til Saga Hotel.
 • Fra B2B-marked
 • Fra sociale medier samt offentlige registre
 • Via video- og tv-overvågning i hotellets lobby, restaurant og gård

 

Indsamling og behandling af personoplysninger jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning. Videoovervågningens formål er at forebygge kriminalitet og at skabe tryghed for hotellets medarbejdere og gæster.

 

 

 1. Oplysninger, som Saga Hotel indsamler

 

Saga Hotel indsamler følgende personoplysninger:

 

 • Hotelgæsters fulde navn, fødselsdato, nationalitet, faste bopæl og ankomstdato
 • Betalingskortoplysninger, typisk som betaling af eller garanti for ophold
 • Købshistorik for gæster/kunder, tilknyttede virksomheder og kontaktpersoner
 • Oplysninger om leverandørers virksomheder samt oplysninger om relevante kontaktpersoner, herunder key accounts og bogholdere.

 

En gæst/kunde eller leverandør kan frivilligt og efter eget valg give Saga Hotel yderligere personopysninger, som denne mener kan have betydning for Saga Hotels betjening/servicering af gæsten/kunden eller leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn. Det kan eksempelvis omhandle fødevarepræferencer, handicap, allergier eller andre helbreds- og medicinske oplysninger.

 

Hvis en gæst/kunde eller leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger, opfatter Saga Hotel dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

 

Ud over de oplysninger, som Saga Hotel modtager direkte fra gæster/kunder eller leverandører, vil Saga Hotel i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Saga Hotel har modtaget af tredjeparter, for eksempel et rejsebureau, en anden formidler eller en kontaktperson i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

 

Hvor dette er tilfældet, er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster, kunder eller leverandører om Saga Hotels vilkår og betingelser samt Saga Hotels persondata-politik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder at indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

 

 

 1. Betaling med betalingskort

 

Saga Hotel anvender DIBS (www.dibs.dk) ved Nets Denmark A/S til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort. DIBS og Saga Hotel er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk).

 

Ved bestillinger og bookinger gemmer Saga Hotel de oplysninger, som gæsten/kunden eller leverandøren har givet, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører, jævnfør bestemmelserne i regnskabslovens kapitel 5. Herefter slettes oplysningerne.

 

Ud over håndteringen af bestillingen bliver de afgivne betalingskortoplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør for eksempel henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

 

 

 1. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

 

Saga Hotel indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af produkter og serviceydelser, for eksempel et hotelophold eller køb/salg af produkter eller ydelser.

 

Det er den enkelte aftales indhold eller serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Saga Hotel indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

 

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

 

 • Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Saga Hotels serviceydelser
 • Behandling af leverandørers tilbud om og salg af produkter og tjenesteydelser
 • Kontakt til kunden før, under eller efter dennes ophold
 • Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser
 • Forbedring og udvikling af Saga Hotels serviceydelser
 • Administration af gæsters/kunders/leverandørers relation til Saga Hotel
 • Opfyldelse af lovkrav, for eksempel krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen.

 

 

 1. Hjemmel (det juridiske grundlag) for behandlingen

 

Saga Hotel vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Saga Hotel, som en gæst, kunde eller leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

 

Saga Hotel vil herudover behandle personoplysninger i forbindelse med bookingarbejdet forud for et hotelophold, afvikling af mødearrangementer, selskaber, konferencer og lignende samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

 

Hvis en gæst/kunde i forbindelse med sit ophold hos Saga Hotel oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder for eksempel helbredsmæssige oplysninger, handicap, regligiøst betingede spisevaner eller lignende, anvender Saga Hotel alene oplysningerne for at sikre, at der tages hensyn til gæstens særlige behov.

 

I nogle situationer modtager Saga Hotel personoplysninger fra tredjepart, for eksempel fra en agent, et rejsebureau eller lignende, blandt anden i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder eller leverandører om Saga Hotels vilkår og betingelser samt indholdet af Saga Hotels persondatapolitik.

 

Saga Hotel er yderligere efter lov, jf. ovenfor under punkt 5, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger gemmes i mindst ét år og højst to år.

 

 

 1. Den registreredes rettigheder

 

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede kunder/gæster/leverandører  forskellige rettigheder.

 

 • En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Saga Hotel behandler om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Saga Hotel har om den registrerede.
 • En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Saga Hotel har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Saga Hotel ikke ifølge lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Saga Hotel ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.
 • Hvis nogle af de oplysninger, som Saga Hotel har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes og ikke længere anvendes. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. punkt 5 ovenfor, som Saga Hotel lovmæssigt er forpligtet til at gemme.

 

Muligheden for at anmode om sletning m.v. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt for eksempel af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

 

Den registrede kan til hver en tid skriftligt bede Saga Hotel om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Saga Hotel er i besiddelse af.

 

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Den registrerede kan også kontakte Saga Hotel, hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, for eksempel den kontrakt, som den registrerede har med Saga Hotel.

 

Skriftlig anmodning sendes til Saga Hotel, se kontaktoplysninger ovenfor under punkt 1. Saga Hotel vil så vidt muligt inden for én måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende svar til den registreredes postadresse.

 

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Saga Hotel vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Saga Hotel vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Saga Hotel tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (for eksempel udvikling af en nyt IT-system), eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer, hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

 

 

 1. Sikkerhed og deling af personoplysninger

 

Saga Hotel beskytter den registreredes personoplysninger og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til oplysningerne.

 

Kun de personer/ansatte hos Saga Hotel, der i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.

 

Saga Hotel kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

 

Saga Hotel tager løbende backup af de registrerede personoplysninger.

 

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder for eksempel identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Saga Hotel underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

Saga Hotels sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

 

Saga Hotel benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger og lignende.

 

Saga Hotel indgår løbende databehandlingsaftaler med alle Saga Hotels leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse opretholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

 

Saga Hotel er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtet til at til at videregive personoplysninger som følge af en offentlig myndigheds afgørelse.

 

Saga Hotel sletter personoplysninger, når Saga Hotels lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede.

 

 

 1. Klage

 

Klage over Saga Hotels behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, telefon 3319-3200, e-post: dt@datatilsynet.dk.

 

Version: 30 APR 2018

 

Scroll Up